Computer Keyboard - Głównie JavaScript

Głównie JavaScript

by Jakub T. Jankiewicz

Wszystko co powinieneś wiedzieć o funkcjach w JavaScript

W niniejszym artykule przedstawię wszystkie aspekty używania funkcji w języku JavaScript. Omówię czym się różni funkcja od procedury, co to są typy pierwszo-klasowe, funkcje wyższego rzędu, domknięcia leksykalne, funkcje jako metody oraz kontekst funkcji czyli zmienna specjalna this.

Funkcje a procedury

Funkcja czyli odpowiednik matematycznej funkcji jest to obiekt, który dla tego samego argumentu zawsze zwraca tą samą wartość. Z punktu widzenia programistycznego tego typu funkcje są nazywane czystymi (ang. pure), nie wykonują one żadnych dodatkowych czynności, tzn. nie mają efektów ubocznych (ang. side effects).

Procedura natomiast jest to pewien wykonywany proces, np. dwie funkcje, które używają innego sposobu na obliczenie jakiejś wartości będą z matematycznego punktu widzenia tą samą funkcją, natomiast będą to dwie różne procedury na obliczenie danej wartości.

W programowaniu przyjęło się, że procedura to funkcja, która nie zwraca wartości, głównie z powodu języka Pascal, którego uczą w szkołach.

Rekurencja

Funkcje tak jak w wielu innych językach mogą wywoływać same siebie, aby tworzyć funkcje rekurencyjne. Np aby obliczyć silnie (częsty przykład stosowany do opisu rekurencji), można użyć funkcji poniżej:

function factorial(n) {
  if (n <= 0) {
    return 1;
  } else {
    return n * factorial(n - 1);
  }
}
factorial(10);
// ==> 3628800

Funkcje są typem pierwszo-klasowym

W języku JavaScript funkcje są typem pierwszo-klasowym oznacza, funkcja jest takim samym obiektem jak np. liczba, czy ciąg znaków. Można je umieszczać w tablicach, przypisywać do zmiennych, przekazywać jako argumenty do funkcji. Można także tworzyć funkcje, które zwracają funkcje. Są to tzw. funkcje wyższego rzędu.

Funkcje wyższego rzędu

Najbardziej znanymi przykładami funkcji wyższego rzędu są funkcje takie jak: map, filter, reduce czy forEach, które zostały dodane do wersji ES5 języka JavaScript. Wersja ES5 powinna być dostąpna w każdej nowej przeglądarce internetowej. Funkcje te są dostępne jako metody tablic ponieważ operują one właśnie na tablicach.

Dzięki funkcji map możemy zamienić tablicę na nową tablicę przetworzoną w pewien sposób np:

var integers = [1,2,3,4,5,6,7,8];
var integers_plus_10 = integers.map(function(integer) {
  return integer+10;
});
console.log(integers_plus_10);
// => [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18]

W powyższym kodzie nowa tablica będzie zawierała listę liczb, w której każda została zwiększona o 10. Funkcja filter zwraca nowa tablicę, w której znajdą się tylko takie elementy dla, których funkcja przekazana jako argument zwróci wartość true. Funkcja reduce łączy wszystkie elementy ze sobą. W wyniku jej działania otrzymujemy jedną wartość, dzięki niej możemy obliczyć np. sumę liczb:

integers.reduce(function(sum, integer) {
  return sum+integer;
});
// ==> 36

Funkcja forEach działa jak map, przetwarzając każdy element tablicy nie zwraca ona jednak nowej tablicy.

Inną ciekawą funkcją, którą można użyć jako przykład funkcji wyższego rzędu jest funkcja curry, często jako przykład kodu implementującego tą funkcję podaje się błędnie partial application. Funkcja curry przyjmuje funkcje jako argument a wynikiem jest seria funkcji, w której każda przyjmuje jeden argument dopóki wszystkie argumenty nie zostają wyczerpane wtedy wywoływana jest nasza oryginalna funkcja i zwracany jest wynik. Kod funkcji curry przedstawiono poniżej:

function curry(fn) {
  var args = [];
  return function curring() {
    args = args.concat([].slice.call(arguments));
    if (args.length >= fn.length) {
      return fn.apply(this, args);
    } else {
      return curring;
    }
  };
}

Można ją użyć np w ten sposób:

function add(a, b, c, d) {
  return a+b+c+d;
}

curry(add)(1)(2)(3)(4);
// ==> 10

Powyższa funkcja curry nie zadziała, gdy uruchomimy wynikową funkcje dwa razy. Zamieściłem ją tutaj jako prosty przykład. Poprawną funkcje curry. wraz z prostymi testami, możesz znaleźć na Codepen.

Funkcje bez nazwy

Jak widzieliście w poprzednich przykładach z funkcją map czy reduce, można zadeklarować funkcję bez nazwy, jest to tzw. funkcja anonimowa. W języku JavaScript w zależności od miejsca, w którym się znajdzie deklaracja, funkcja może być traktowana jako wyrażenie lub instrukcja. Jeśli wstawimy ją samą mimo że nie będzie miała nazwy będzie to instrukcja dlatego nie trzeba na końcu wstawiać średnika.

function() {

}

Jeśli natomiast przypiszemy ją do zmiennej będzie to już wyrażenie:

var foo = function() {

};

Domknięcia leksykalne

Domknięcia leksykalne (ang. closures) są to funkcje, wewnątrz których mamy dostęp do zmiennych, które zostały zadeklarowane na zewnątrz funkcji mimo że zakres ich istnienia się już zakończył. Istnieją one w środowisku, które jest „doczepione” do funkcji. Często spotykanym przykładem jest licznik:

function counter(init) {
  var start = init;
  return function(inc) {
    inc = inc || 1;
    start+=inc;
    return start;
  };
}
var start10 = counter(10);
var start2 = counter(2);
console.log(start10());
// ==> 11
console.log(start10(5));
// ==> 16
console.log(start2(2));
// ==> 4
console.log(start2(2));
// ==> 6

W powyższej funkcji zmienna start zakończyła swój żywot, ale jej referencja jest zamknięta wewnątrz środowiska, do którego ma dostęp funkcja anonimowa, która została zwrócona przez counter. Powyższą funkcję można trochę uprościć:

function counter(init) {
  return function(inc) {
    return init+=inc||1;
  };
}

IIFE - Immediately-Invoked Function Expression

Natychmiastowo-wywoływane wyrażenie funkcyjne, jest często stosowane w języku JavaScript, ponieważ w języku tym bloki nie tworzą nowego zakresu zmiennych, tak jak to ma miejsce w przypadku języka Java czy C. Stosuje się je także aby odizolować część kodu od reszty programu. Często stosują ją twórcy bibliotek np. cały kod biblioteki jQuery znajduje się wewnątrz takie funkcji, tworząc pluginy jQuery często stosujemy poniższy kod:

(function($) {
  $.fn.plugin_name = function() {
    // kod pluginu
  };
})(jQuery);

Dzięki temu możemy wewnątrz tworzyć prywatne zmienne dostępne tylko z wnętrza naszego pluginu. Dodatkowo jeśli użytkownik korzystający z pluginu używa wywołania jQuery.noConflict() w naszym kodzie nadal będziemy mieli dostęp do zmiennej dolar ponieważ jest to zmienna lokalna (dostępna jako parametr IIFE).

W powyższym przykładzie funkcja jest wyrażeniem ponieważ jest objęta za pomocą nawiasów, istnieje kilka sposobów wymuszenia, aby funkcja była wyrażeniem, często spotyka się także użycie wykrzyknika na początku:

!function() {

}();

W języku JavaScript często stosuje się tego typu funkcje wewnątrz pętli, aby utworzyć środowisko leksykalne. Jeśli mamy poniższy kod:

for (var i = 0; i <= 9; i++) {
  setTimeout(function() {
    console.log(i);
  }, i*1000);
}
// ==> 10
// ==> 10
// ==> 10
// ==> 10
// ==> 10
// ==> 10
// ==> 10
// ==> 10
// ==> 10
// ==> 10

To na konsoli zobaczymy co jedną sekundę 10 wartości 10 a nie jak byśmy się spodziewali wartości od 0 do 10. Jest to spowodowane tym że pętla for nie tworzy nowego środowiska i dla każdego wywołania console.log mamy tą samą referencje. Po jednej sekundzie nasza pętla się już zakończy i w zmiennej i będzie się znajdowała wartość 10, którą następnie wyświetlą wszystkie opóźnione funkcje.

Aby temu zapobiec stosuje się anonimową funkcje, która jest natychmiast wywoływana wewnątrz, której zostanie stworzone nowe środowisko z naszą zmienną. Dzięki czemu każde wywołanie console.log będzie miało swoją własną zmienną.

for (var i = 0; i <= 9; i++) {
  (function(i) {
    setTimeout(function() {
      console.log(i);
    }, i*1000);
  })(i);
}
// ==> 0
// ==> 1
// ==> 2
// ==> 3
// ==> 4
// ==> 5
// ==> 6
// ==> 7
// ==> 8
// ==> 9

Wewnątrz samowywołującego się wyrażenia funkcyjnego zmienna nie musi nosić nazwy i może to być np. x ale dzięki temu pokazujemy, że zmienna w pętli i zmienna w console.log ma tą samą wartość.

Można także stosować wyrażenia funkcyjne, które mają także nazwę, aby móc wewnątrz funkcji odwołać się do samej siebie (jest tzn. nazwane wyrażenie funkcyjne).

(function animation() {
  render();
  setTimeout(animation, 60);
})();

Tutaj mamy nazwane wyrażenie funkcyjne wraz z IIFE.

Istnieje także możliwość odwołania się do samej siebie wewnątrz funkcji za pomocą zmiennej arguments.callee ale jest ona niedozwolona w trybie strict mode.

Funkcja jest obiektem, który może mieć właściwości

Funkcja jest takim samym obiektem jak np. ciąg znaków. Posiada wbudowane metody i właściwości. Możemy także dodawać nowe funkcje i właściwości do pojedynczej funkcji jak i do każdej funkcji dzięki dziedziczeniu prototypowemu, które zostanie omówione w innym artykule.

Każda funkcja posiada między innymi wbudowaną właściwość length, która określa liczbę parametrów, z którą została zadeklarowana czy name, która określa nazwę funkcji. Funkcje posiadają takie metody jak bind, apply, czy call, które zostaną omówione w kolejnej sekcji.

Wewnątrz funkcji mamy także dostęp do specjalnej zmiennej arguments, która jest podobna do tablicy ale tablicą nie jest. Dzięki niej mamy dostęp do wszystkich argumentów wywołanej funkcji, dzięki czemu możemy tworzyć funkcje ze zmienną liczbą argumentów.

Kontekst funkcji oraz funkcja jako konstruktor

Funkcja może być także klasą znaną z innych obiektowych języków programowania a dokładnie może być konstruktorem klasy. Same klasy nie istnieją w języku JavaScript, będą natomiast wprowadzone w wersji ECMAScript 6, dostępne są także w jezyku CoffeeScript, który kompiluje się do kodu JavaScript.

Aby utworzyć konstruktor piszemy zwykłą funkcje, mamy wewnątrz niej jednak dostęp do naszego obiektu pod zmienną specjalną this.

function Person(name) {
  this.name = name;
}
var jan = new Person('Jan Kowalski');

Tak jak w innych językach do utworzenia nowego obiektu stosuje się słowo kluczowe new. Jeśli go nie zastosujemy, zmienną this, czyli tzw. kontekstem będzie obiekt window, czyli obiekt globalny.

Tak jak w innych językach obiektowych możemy tworzyć metody, czyli funkcje, które wywołujemy w kontekscie jakiegoś obiektu. Możemy bezpośrednio dodać funkcje do zmiennej this lub dodać do tzw. prototypu funkcji. Prototypy wykraczają poza zakres niniejszego artykułu, omówimy je przy innej okazji. W poniższym kodzie zdefiniowano metodę getName, która odwołuje się do pola name za pomocą zmiennej this:

function Person(name) {
  this.name = name;
  this.getName = function() {
    return this.name;
  };
}
var jan = new Person('Jan Kowalski');
console.log(jan.getName());
// => Jan Kowalski

Możemy wywołać naszą metodę korzystając z notacji kropki. Jak jednak dowiedzieliście się wcześniej funkcje są typem pierwszo-klasowym. Co stanie więc gdy przypiszemy metodę do innej zmiennej i spróbujemy ją wywołać. Moglibyśmy czegoś takiego potrzebować np. gdybyśmy chcieli przekazać metodę do funkcji wyższego rzędu.

function Person(name) {
  this.person_name = name;
  this.getName = function() {
    return this.person_name;
  };
}
var jan = new Person('Jan Kowalski');
var jan_name = jan.getName;
console.log(jan_name());
// ==> undefined

Wyświetli się wartość undefined, ponieważ zmienną this będzie znowu obiekt globalny window, który nie ma zdefiniowanej zmiennej person_name.

Jeśli użyjemy trybu strict, gdy wywołamy funkcję jan_name zwrócony zostanie wyjątek: „TypeError: Cannot read property ’person_name’ of undefined” ponieważ w trybie strict mode zmienna this gdy wywołana bez kontekstu jest zawsze niezdefiniowana.

function Person(name) {
  "use strict";
  this.person_name = name;
  this.getName = function() {
    return this.person_name;
  };
}
var jan = new Person('Jan Kowalski');
var jan_name = jan.getName;
console.log(jan_name());
// ==> TypeError: Cannot read property 'person_name' of undefined

Tryb strict jest nową funkcją standardu ECMAScript 5, który nie pozwala na pewne konstrukcje, wyrzucając więcej wyjątków. Zawsze dobrze jest mieć włączony strict mode, na początku naszego programu, aby wyłapać kod, którego nie powinno się stosować.

W jezyku JavaScript możemy zmieniać kontekst, czyli zmienną this wewnątrz funkcji. Służą do tego trzy funkcje call, apply oraz bind. Funkcje call oraz apply są bardzo podobne wywołują one daną funkcje, zmieniając kontekst. Do funkcji call przekazujemy listę argumentów po przecinku natomiast do funkcji apply tablicę argumentów. Natomiast funkcja bind zwraca nową funkcję, w której kontekst jest zmieniony.

W naszym poprzednim przykładzie aby wywołać naszą funkcje jan_name w kontekście obiektu jan można skorzystać z jednego z poniższych wywołań:

console.log(jan_name.apply(jan));
console.log(jan_name.call(jan));

W obu przypadkach nie przekazano argumentów. Można także skorzystać z funkcji bind aby od razu utworzyć funkcję z właściwym kontekstem:

var jan_name = jan.getName.bind(jan);

Dzięki funkcji bind możemy przekazywać metody jako funkcje do innych funkcji.

UWAGA: Z chwilą pisania tego artykułu istniał tylko jeden sposób definicji zmiennych, czyli za pomocą słowa kluczowego var. W ES6 doszły słowa kluczowe let oraz const, które w części przypadków eliminują potrzebę stosowania IIFE. Ponieważ wystarczy sam blok { }, jak ma to miejsce np. w językach C++ albo Java. Więcej informacji o let oraz const we wpisie Zakres blokowy w JavaScript. Do ES6 doszedł także nowy typ funkcji a mianowicie funkcje strzałkowe (ang. arrow functions). Możesz o nich przeczytać na stronie MDN w artykule „Funkcje strzałkowe”.

źródło strony (aby zobaczyć kod na GitHubie, musisz kliknąć przycisk raw)
Komentarze

Hasło, które podasz umożliwi ponowne zalogowanie się i np. usunięcie komentarza, jest dobrowolne. Email jest szyfrowany i używany do wysyłania powiadomień o odpowiedziach do komentarzy oraz do pobierania awatara dzięki usłudze Gravatar.com.