Computer Keyboard - Głównie JavaScript
by

5 Parserów i Generatorów Parserów w JavaScript

Jeśli myślałeś kiedyś o tym, aby napisać własny mini język, albo zadałeś sobie pytanie „jak napisać parser w języku JavaScript?”, odpowiedź brzmi: najlepiej użyć generatora parserów albo biblioteki parsera. W tym artykule przedstawię jak stworzyć parser wyrażeń arytmetycznych za pomocą 5 parserów i generatorów parserów.

Nearley

Nearly.js jest to biblioteka, w odróżnieniu od prawdziwych generatorów parserów, mimo że generuje ona kod JavaScript, biblioteka jest także potrzebna aby uruchomić parser.

aby zainstalować bibliotekę należy z konsoli wywołać:

npm install nearley -g

aby wygenerować wynikowy plik JavaScript należy wykonać:

nearleyc grammar.ne > grammar.js

wynikiem będzie kod, który możemy użyć aby otrzymać parser:

const grammar = require('./grammar');
const nearley = require('nearley');

const parser = new nearley.Parser(nearley.Grammar.fromCompiled(grammar));

try {
    parser.feed(process.argv[2]);
    console.log(parser.results[0]);
} catch(e) {
    console.log(e.message);
}

Wejściowa gramatyka może wyglądać tak:


Exp -> _ AddExp _ {% function(data) { return data[1]; } %}

AddExp -> AddExp _ "+" _ MulExp {% function(data) { return data[0] + data[4]; } %}
       | AddExp _ "-" _ MulExp {% function(data) { return data[0] - data[4]; } %}
       | MulExp {% id %}

MulExp -> MulExp _ "*" _ factor {% function(data) { return data[0] * data[4]; } %}
       | MulExp _ "/" _ factor {% function(data) { return data[0] / data[4]; } %}
       | factor {% id %}

_ -> [\s]:*


number -> integer {% id %}
       | float {% id %}


integer -> [0-9]:+ {%
    function(data) {
        return parseInt(data[0].join(''));
    }
%}

float -> [0-9]:* "." [0-9]:+ {%
   function(data) {
        return parseFloat(data[0].join('') + '.' + data[2].join(''));
   }
%}

factor -> "(" Exp ")" {% function(data) { return data[1]; } %}
       | number {% id %}

Możesz zobaczyć demo na CodePen

Peg.js

Peg.js jest to prawdziwy generator parserów, czyli otrzymujemy plik JavaScript, który możemy użyć samodzielnie. Aby go zainstalować należy wykonać:

npm install pegjs -g

Aby utworzyć parser wykonujemy:

pegjs -o parser.js grammar.pegjs

Wynikowy plik jest to moduł wynikowy plik jest to moduł CommonJS, wiec jest przeznaczony aby uruchamiać go pod node.js, aby użyć go w przeglądarce należy użyć narzędzi: webpack, rollup.js albo browserify, albo usunąć z końca pliku:

module.exports = {
  SyntaxError: peg$SyntaxError,
  parse:       peg$parse
};

Wynikowa funkcja peg$parse to cały parser, przyjmuje ona łańcuch znaków i zwraca wartość, w przypadku niezgodności z gramatyką wyrzuca wyjątek peg$SyntaxError. Oto przykładowy kod node.js, używający wynikowego parsera:

const parser = require('./peg');

try {
    console.log(parser.parse(process.argv[2]));
} catch(e) {
    console.log(e.message);
}

Przykładowa gramatyka wygląda tak:

start
  = _ additive:additive _ { return additive; }

additive
  = left:multiplicative _ "+" _ right:additive { return left + right; }
  / left:multiplicative _ "-" _ right:additive { return left - right; }
  / multiplicative

multiplicative
  = left:primary _ "*" _ right:multiplicative { return left * right; }
  / left:primary _ "/" _ right:multiplicative { return left / right; }
  / primary

primary
  =  number
  / "(" _ additive:additive _ ")" { return additive; }

_
  = " "*

number
  = integer
  / float

integer "integer"
  = digits:[0-9]+ { return parseInt(digits.join('')); }

float
  = a:[0-9]* "." b:[0-9]+ { return parseFloat(a.join('') + '.' + b.join('')); }

Aby wypróbować bibliotekę Peg.js, możesz skorzystać z narzędzia na oficjalnej stronie projektu. Umożliwia ono także pobranie parsera, więc nie trzeba nic instalować aby go wypróbować.

Jison

Jison bazuje na generatorze parserów napisanego w C, czyli Bison oraz leksera flex, które z kolei są wolnymi wersjami, dla projekty GNU, programów yacc oraz lex, które pierwotnie zostały napisane dla systemu operacyjnego UNIX.

Aby zainstalować program należy wykonać:

npm install jison -g

Aby wygenerować plik wynikowy używamy:

jison grammar.jison

Wynikiem będzie plik grammar.js, który tak jak w przypadku Peg.js jest samoistnym pakietem node.js, ale można go użyć bez zmian w przeglądarce. Dostajemy globalną zmienną grammar, która jest parserem. Wynikowy plik można także użyć jako programu wykonywalnego, który akceptuje nazwę pliku z „kodem źródłowym” naszego języka.

Kod użycia parsera jest taki sam jak w przypadku Peg.js.

Przykładowa gramatyka (wzięta z oficjalnych przykładów, tylko usunąłem wywołanie funkcji print) składa się z 3 części: leksera, kolejności reguł oraz gramatyki:

%lex

%%
\s+                   /* pomijanie białych znaków */
[0-9]+("."[0-9]+)?\b  return 'NUMBER';
"*"                   return '*';
"/"                   return '/';
"-"                   return '-';
"+"                   return '+';
"^"                   return '^';
"("                   return '(';
")"                   return ')';
"PI"                  return 'PI';
"E"                   return 'E';
<<EOF>>               return 'EOF';

/lex

/* kolejność operatorów */

%left '+' '-'
%left '*' '/'
%left '^'
%left UMINUS

%start expressions

%% /* gramatyka/logika języka */

expressions
    : e EOF
        { return $1;}
    ;

e
    : e '+' e
        {$$ = $1+$3;}
    | e '-' e
        {$$ = $1-$3;}
    | e '*' e
        {$$ = $1*$3;}
    | e '/' e
        {$$ = $1/$3;}
    | e '^' e
        {$$ = Math.pow($1, $3);}
    | '-' e %prec UMINUS
        {$$ = -$2;}
    | '(' e ')'
        {$$ = $2;}
    | NUMBER
        {$$ = Number(yytext);}
    | E
        {$$ = Math.E;}
    | PI
        {$$ = Math.PI;}
    ;

Aby wypróbować bibliotekę Jison, możesz skorzystać z narzędzia na oficjalnej stronie projektu.

OMeta/JS

Ometa jest to parser, który ma implementacje w kilku językach programowania m.i. w JavaScript. Oryginalna biblioteka chyba nie jest już utrzymywana, ale jest fork na githubie wraz z pakietem npm. (właściwie są dwa forki i dwa pakiety npm, ten drugi to Page-/ometa-js, ale miałem problem z jego uruchomieniem)

Aby zainstalować bibliotekę należy wywołać:

npm install ometajs -g

Następnie, aby wygenerować plik JavaScript, należy wywołać:

ometajs2js -i grammar.ometajs > grammar.js

Aby użyć wygenerowanego parsera należy użyć:

const parser = require('./ometa');

try {
    console.log(parser.Calc.matchAll(process.argv[2], 'expr'));
} catch(e) {
    console.log(e.message);
}

Wynikowy plik zależy od ometajs wiec musi być on zainstalowany gdy używamy biblioteki, aby użyć go w przeglądarce należy użyć narzędzia tak jak w przypadku Peg.js.

Przykładowa gramatyka:

ometa Calc {
  digit    = ^digit:d                                    -> parseInt(d),
  number = space* digits:n space*                        -> n,
  digits   = digits:n digit:d                            -> (n * 10 + d)
           | digit:d,
  addExpr  = addExpr:x '+' mulExpr:y                     -> (x + y)
           | addExpr:x '-' mulExpr:y                     -> (x - y)
           | mulExpr,
  mulExpr  = mulExpr:x '*' primExpr:y                    -> (x * y)
           | mulExpr:x '/' primExpr:y                    -> (x / y)
           | primExpr,
  primExpr = space* '(' space* expr:x space* ')' space*  -> x
           | number,
  expr     = addExpr
}

Możesz zobaczyć demo na CodePen przy czym korzysta ona z oryginalnej biblioteki a nie z forka. Aby z niej skorzystać w przeglądarce, trzeba dołączyć 7 plików JavaScript, korzystanie z forka jest o wiele łatwiejsze, przynajmniej z node.js.

Ohm

Ohm to parser bazujący na Ometa, Działa trochę inaczej. Logiki parsującej nie definiuje się w razem z regułami tylko w JavaScript-cie. Dodatkowo biblioteka nie generuje żadnego kodu i trzeba odwoływać się do pliku z gramatyką za każdym razem, gdy używamy parsera. Fajną cechą Ohm jest to, że białe znaki są ignorowane automatycznie, jeśli użyjemy reguł zaczynających się z dużej litery.

Aby zainstalować jak zwykle można użyć npm:

npm install ohm-js -g

Przykładowa gramatyka wygląda tak:

Arithmetic {
  Exp = AddExp

  AddExp = AddExp "+" MulExp  -- plus
         | AddExp "-" MulExp  -- minus
         | MulExp

  MulExp = MulExp "*" number  -- times
         | MulExp "/" number  -- div
         | number

  number = digit* "." digit+ -- float
         | digit+ -- integer
}

Aby użyć biblioteki z node.js można skorzystać z kodu poniżej:

var ohm = require('ohm-js');
var fs = require('fs');
var contents = fs.readFileSync('grammar.ohm');
var grammar = ohm.grammar(contents);

var semantics = grammar.createSemantics();
semantics.addOperation('eval', {
    AddExp_plus: function(a, _, b) { // nazwa to: reguła _ <etykietka po znakach -- >
        return a.eval() + b.eval();
    },
    AddExp_minus: function(a, _, b) {
        return a.eval() - b.eval();
    },
    MulExp_times: function(a, _, b) {
        return a.eval() * b.eval();
    },
    MulExp_div: function(a, _, b) {
        return a.eval() / b.eval();
    },
    number: function(digits) {
        return parseFloat(digits.sourceString);
    }
});

console.log(semantics(grammar.match(process.argv[2])).eval());

Możesz też zobaczyć demo na CodPen.

źródło strony (aby zobaczyć kod na GitHubie, musisz kliknąć przycisk raw)
Komentarze

Hasło, które podasz umożliwi ponowne zalogowanie się i np. usunięcie komentarza, jest dobrowolne. Email jest szyfrowany i używany do wysyłania powiadomień o odpowiedziach do komentarzy oraz do pobierania awatara dzięki usłudze Gravatar.com.