Computer Keyboard - Głównie JavaScript

Głównie JavaScript

by

5 Parserów i Generatorów Parserów w JavaScript

Jeśli myślałeś kiedyś o tym, aby napisać własny mini język, albo zadałeś sobie pytanie „jak napisać parser w języku JavaScript?”, odpowiedź brzmi: najlepiej użyć generatora parserów albo biblioteki parsera. W tym artykule przedstawię jak stworzyć parser wyrażeń arytmetycznych za pomocą 5 parserów i generatorów parserów.

Reklama Hostingu Atthost

Nearley

Nearly.js jest to biblioteka, w odróżnieniu od prawdziwych generatorów parserów, mimo że generuje ona kod JavaScript, biblioteka jest także potrzebna aby uruchomić parser.

aby zainstalować bibliotekę należy z konsoli wywołać:

npm install nearley -g

aby wygenerować wynikowy plik JavaScript należy wykonać:

nearleyc grammar.ne > grammar.js

wynikiem będzie kod, który możemy użyć aby otrzymać parser:

const grammar = require('./grammar');
const nearley = require('nearley');

const parser = new nearley.Parser(nearley.Grammar.fromCompiled(grammar));

try {
  parser.feed(process.argv[2]);
  console.log(parser.results[0]);
} catch(e) {
  console.log(e.message);
}

Wejściowa gramatyka może wyglądać tak:


Exp -> _ AddExp _ {% function(data) { return data[1]; } %}

AddExp -> AddExp _ "+" _ MulExp {% function(data) { return data[0] + data[4]; } %}
    | AddExp _ "-" _ MulExp {% function(data) { return data[0] - data[4]; } %}
    | MulExp {% id %}

MulExp -> MulExp _ "*" _ factor {% function(data) { return data[0] * data[4]; } %}
    | MulExp _ "/" _ factor {% function(data) { return data[0] / data[4]; } %}
    | factor {% id %}

_ -> [\s]:*


number -> integer {% id %}
    | float {% id %}


integer -> [0-9]:+ {%
  function(data) {
    return parseInt(data[0].join(''));
  }
%}

float -> [0-9]:* "." [0-9]:+ {%
  function(data) {
    return parseFloat(data[0].join('') + '.' + data[2].join(''));
  }
%}

factor -> "(" Exp ")" {% function(data) { return data[1]; } %}
    | number {% id %}

Możesz zobaczyć demo na CodePen

Peg.js

Peg.js jest to prawdziwy generator parserów, czyli otrzymujemy plik JavaScript, który możemy użyć samodzielnie. Aby go zainstalować należy wykonać:

npm install pegjs -g

Aby utworzyć parser wykonujemy:

pegjs -o parser.js grammar.pegjs

Wynikowy plik jest to moduł wynikowy plik jest to moduł CommonJS, wiec jest przeznaczony aby uruchamiać go pod node.js, aby użyć go w przeglądarce należy użyć narzędzi: webpack, rollup.js albo browserify, albo usunąć z końca pliku:

module.exports = {
 SyntaxError: peg$SyntaxError,
 parse:    peg$parse
};

Wynikowa funkcja peg$parse to cały parser, przyjmuje ona łańcuch znaków i zwraca wartość, w przypadku niezgodności z gramatyką wyrzuca wyjątek peg$SyntaxError. Oto przykładowy kod node.js, używający wynikowego parsera:

const parser = require('./peg');

try {
  console.log(parser.parse(process.argv[2]));
} catch(e) {
  console.log(e.message);
}

Przykładowa gramatyka wygląda tak:

start
 = _ additive:additive _ { return additive; }

additive
 = left:multiplicative _ "+" _ right:additive { return left + right; }
 / left:multiplicative _ "-" _ right:additive { return left - right; }
 / multiplicative

multiplicative
 = left:primary _ "*" _ right:multiplicative { return left * right; }
 / left:primary _ "/" _ right:multiplicative { return left / right; }
 / primary

primary
 = number
 / "(" _ additive:additive _ ")" { return additive; }

_
 = " "*

number
 = integer
 / float

integer "integer"
 = digits:[0-9]+ { return parseInt(digits.join('')); }

float
 = a:[0-9]* "." b:[0-9]+ { return parseFloat(a.join('') + '.' + b.join('')); }

Aby wypróbować bibliotekę Peg.js, możesz skorzystać z narzędzia na oficjalnej stronie projektu. Umożliwia ono także pobranie parsera, więc nie trzeba nic instalować aby go wypróbować.

Jison

Jison bazuje na generatorze parserów napisanego w C, czyli Bison oraz leksera flex, które z kolei są wolnymi wersjami, dla projekty GNU, programów yacc oraz lex, które pierwotnie zostały napisane dla systemu operacyjnego UNIX.

Aby zainstalować program należy wykonać:

npm install jison -g

Aby wygenerować plik wynikowy używamy:

jison grammar.jison

Wynikiem będzie plik grammar.js, który tak jak w przypadku Peg.js jest samoistnym pakietem node.js, ale można go użyć bez zmian w przeglądarce. Dostajemy globalną zmienną grammar, która jest parserem. Wynikowy plik można także użyć jako programu wykonywalnego, który akceptuje nazwę pliku z „kodem źródłowym” naszego języka.

Kod użycia parsera jest taki sam jak w przypadku Peg.js.

Przykładowa gramatyka (wzięta z oficjalnych przykładów, tylko usunąłem wywołanie funkcji print) składa się z 3 części: leksera, kolejności reguł oraz gramatyki:

%lex

%%
\s+          /* pomijanie białych znaków */
[0-9]+("."[0-9]+)?\b return 'NUMBER';
"*"          return '*';
"/"          return '/';
"-"          return '-';
"+"          return '+';
"^"          return '^';
"("          return '(';
")"          return ')';
"PI"         return 'PI';
"E"          return 'E';
<<EOF>>        return 'EOF';

/lex

/* kolejność operatorów */

%left '+' '-'
%left '*' '/'
%left '^'
%left UMINUS

%start expressions

%% /* gramatyka/logika języka */

expressions
  : e EOF
    { return $1;}
  ;

e
  : e '+' e
    {$$ = $1+$3;}
  | e '-' e
    {$$ = $1-$3;}
  | e '*' e
    {$$ = $1*$3;}
  | e '/' e
    {$$ = $1/$3;}
  | e '^' e
    {$$ = Math.pow($1, $3);}
  | '-' e %prec UMINUS
    {$$ = -$2;}
  | '(' e ')'
    {$$ = $2;}
  | NUMBER
    {$$ = Number(yytext);}
  | E
    {$$ = Math.E;}
  | PI
    {$$ = Math.PI;}
  ;

Aby wypróbować bibliotekę Jison, możesz skorzystać z narzędzia na oficjalnej stronie projektu.

OMeta/JS

Ometa jest to parser, który ma implementacje w kilku językach programowania m.i. w JavaScript. Oryginalna biblioteka chyba nie jest już utrzymywana, ale jest fork na githubie wraz z pakietem npm. (właściwie są dwa forki i dwa pakiety npm, ten drugi to Page-/ometa-js, ale miałem problem z jego uruchomieniem)

Aby zainstalować bibliotekę należy wywołać:

npm install ometajs -g

Następnie, aby wygenerować plik JavaScript, należy wywołać:

ometajs2js -i grammar.ometajs > grammar.js

Aby użyć wygenerowanego parsera należy użyć:

const parser = require('./ometa');

try {
  console.log(parser.Calc.matchAll(process.argv[2], 'expr'));
} catch(e) {
  console.log(e.message);
}

Wynikowy plik zależy od ometajs wiec musi być on zainstalowany gdy używamy biblioteki, aby użyć go w przeglądarce należy użyć narzędzia tak jak w przypadku Peg.js.

Przykładowa gramatyka:

ometa Calc {
 digit  = ^digit:d                  -> parseInt(d),
 number = space* digits:n space*            -> n,
 digits  = digits:n digit:d              -> (n * 10 + d)
      | digit:d,
 addExpr = addExpr:x '+' mulExpr:y           -> (x + y)
      | addExpr:x '-' mulExpr:y           -> (x - y)
      | mulExpr,
 mulExpr = mulExpr:x '*' primExpr:y          -> (x * y)
      | mulExpr:x '/' primExpr:y          -> (x / y)
      | primExpr,
 primExpr = space* '(' space* expr:x space* ')' space* -> x
      | number,
 expr   = addExpr
}

Możesz zobaczyć demo na CodePen przy czym korzysta ona z oryginalnej biblioteki a nie z forka. Aby z niej skorzystać w przeglądarce, trzeba dołączyć 7 plików JavaScript, korzystanie z forka jest o wiele łatwiejsze, przynajmniej z node.js.

Ohm

Ohm to parser bazujący na Ometa, Działa trochę inaczej. Logiki parsującej nie definiuje się w razem z regułami tylko w JavaScript-cie. Dodatkowo biblioteka nie generuje żadnego kodu i trzeba odwoływać się do pliku z gramatyką za każdym razem, gdy używamy parsera. Fajną cechą Ohm jest to, że białe znaki są ignorowane automatycznie, jeśli użyjemy reguł zaczynających się z dużej litery.

Aby zainstalować jak zwykle można użyć npm:

npm install ohm-js -g

Przykładowa gramatyka wygląda tak:

Arithmetic {
 Exp = AddExp

 AddExp = AddExp "+" MulExp -- plus
     | AddExp "-" MulExp -- minus
     | MulExp

 MulExp = MulExp "*" number -- times
     | MulExp "/" number -- div
     | number

 number = digit* "." digit+ -- float
     | digit+ -- integer
}

Aby użyć biblioteki z node.js można skorzystać z kodu poniżej:

var ohm = require('ohm-js');
var fs = require('fs');
var contents = fs.readFileSync('grammar.ohm');
var grammar = ohm.grammar(contents);

var semantics = grammar.createSemantics();
semantics.addOperation('eval', {
  AddExp_plus: function(a, _, b) { // nazwa to: reguła _ <etykietka po znakach -- >
    return a.eval() + b.eval();
  },
  AddExp_minus: function(a, _, b) {
    return a.eval() - b.eval();
  },
  MulExp_times: function(a, _, b) {
    return a.eval() * b.eval();
  },
  MulExp_div: function(a, _, b) {
    return a.eval() / b.eval();
  },
  number: function(digits) {
    return parseFloat(digits.sourceString);
  }
});

console.log(semantics(grammar.match(process.argv[2])).eval());

Możesz też zobaczyć demo na CodPen.

źródło strony (aby zobaczyć kod na GitHubie, musisz kliknąć przycisk raw)
Komentarze

Hasło, które podasz umożliwi ponowne zalogowanie się i np. usunięcie komentarza, jest dobrowolne. Email jest szyfrowany i używany do wysyłania powiadomień o odpowiedziach do komentarzy oraz do pobierania awatara dzięki usłudze Gravatar.com.