Computer Keyboard - Głównie JavaScript

Głównie JavaScript

by

Wyrażenia Regularne w JavaScript

Wyrażenia regularne są małym mini językiem dostępnym niemal w każdym języku programowania. JavaScript także udostępnia te wyrażenia. W tym artykule przedstawię pokrótce, jak korzystać z wyrażeń regularnych w języku JavaScript.

Reklama Hostingu Atthost

Wyrażenia

Wyrażenie regularne można utworzyć na dwa sposoby:

 • bezpośrednio za pomocą znaków slash np.
/foo/g
 • lub za pomocą konstruktora RegExp
new RegExp("foo", "g");

w obu przypadkach utworzono proste wyrażenie, które będzie wskazywać wyrażenie „foo” z flagą globalną, która ma znaczenie w przypadku użycia wyrażenia wraz z metodami match oraz replace.

Metody

Z wyrażeniami regularnymi związane jest kilka metod dostępnych w objekcie string takich jak: split, replace i match, w tych metodach jako argumentu oprócz wyrażenia regularnego można użyć łańcucha znaków.

 • split - służy do dzielenia łańcucha znaków na części, metoda split zwraca tablicę,
 • replace - służy do zamiany pewnego łańcucha na inny, w zamienniku mogą wystąpić wyrażenia $1 do $n które wskazują grupę dopasowania, np.: string.replace(/foo/g, 'bar'), drugim argumentem oprócz ciągu znaków może także być funkcja w w której zwrócimy ciąg na który chcemy zamienić to co jest w pierwszym argumencie,
 • match - służy do dopasowania łańcucha do wzorca zwraca tablicę znalezionych dopasowań.

Składnia wyrażeń

Wyrażenia regularne to mini język, który składa się poniższych elementów

Kwantyfikatory

 • * kwantyfikator wskazujący, że to co jest przed ma być powtórzone 0 lub n razy,
 • + kwantyfikator wskazujący, że to co jest przed ma być powtórzone 1 lub n razy,
 • ? kwantyfikator wskazujący, że to co jest przed ma być opcjonalne, występować 0 lub 1 raz,
 • {} kwantyfikator wskazujący że coś ma być powtórzone {1} jeden raz {1,3} od 1 do 3 razy, {5,} przynajmniej 5 razy.

Inne Znaki Specjalne

 • [] grupa znaków, dopasowane będzie jeden ze znaków, które znajdują się w nawiasach lub znaki, które nie znajdują się w nawiasie gdy użyto znaku ^, znaki mogą być oddzielone znakiem minus aby utworzyć zakres znaków np. /[0-9]/ określa dowolną cyfrę lub /[^0-9]/ dowolny znak nie będący cyfrą,
 • ^ wskazuje początek łańcucha może także wskazywać miejsce za nową linią gdy podano flagę m - multiline, służy także do negacji grupy,
 • $ wskazuje koniec łańcucha, może także wskazywać miejsce przed nową linia gdy podano flagę m,
 • | wskazuje znak lub np.: /foo|bar/ określa ciąg znaków foo lub bar,
 • () określa grupę dopasowania,
 • . dopasowuje dowolny znak,
 • \n nowa linia,
 • \t znak tabulacji,
 • \w dowolny znak będący częścią słowa,
 • \W dowolny znak nie będący częścią słowa,
 • \d dowolny znak będący cyfrą,
 • \D dowolny znak nie będący cyfrą,
 • \s dowolny biały znak taki jak spacja, tabulacja lub nowa linia,
 • \S dowolny znak nie będący białym znakiem.

Aby użyć znaku specjalnego w dopasowaniu, jako znak a nie znak specjalny, należy poprzedzić go znakiem odwrotnego ukośnika (ang. backslash) np.: /\[\]/ dopasowane będzie do nawiasów kwadratowych.

Grupy

Za pomocą nawiasów okrągłych możemy tworzyć grupy. W przypadku metody match wynikowa tablica będzie zwierać całe dopasowanie pod indeksem 0 pod indeksami od 1 znajdować się będą dopasowania ciągów występujących w grupach np.:

'foo 100'.match(/foo ([0-9]+)/);

zwróci tablicę ['foo 100', '100']

dodatkowo za pomocą nawiasów można utworzyć:

 • (?:) grupę, która nie wystąpi w wyniku, np. gdy chcemy dodać kwantyfikator np.: /(?:foo)*/ będzie dopasowane do słowa foo powtórzonego 0 lub n razy,
 • (?=) wskazuje pozytywne dopasowanie do przodu, to co znajdzie się w nawiasie będzie dopasowane ale nie znajdzie się w wyniku np.: /foo(?=bar)/ będzie dopasowane do łańcucha foo ale tylko jeśli zaraz za nim będzie słowo bar,
 • (?!) wskazuje negatywne dopasowanie do przodu, to co znajduje się w nawiasie nie może wystąpić w ciągu znaków oraz tak jak w przypadku dopasowania w przód wyrażenie nie znajdzie się w wyniku np.: /foo(?!baz)/ będzie dopasowane do łąńcucha foo ale tylko jeśli nie znajdzie się za mnim słowo baz.

Przykłady

Wyrażenie regularne, które będzie dopasowane do adresów email:

email.match(/^\w+@[a-zA-Z_]+?\.[a-zA-Z]{2,3}$/);

za pomocą powyższego użycia match można sprawdzić czy ciąg znaków jest poprawnym adresem email. Jest to dość proste wyrażenie, które nie sprawdza dokładnie adresu.

Wyrażenie regularne, którego można użyć aby wyszukać telefonów w ciągu znaków:

text.match(/\([0-9]{2}\) [0-9 ]{6,}[0-9]/g);

Usunięcie nawiasów wokół wszystkich liczb

text.replace(/\(([0-9]+)\)/g, '$1');

$1 wskazuje to co jest w nawiasie czyli ciąg cyfr (co najmniej 1).

źródło strony (aby zobaczyć kod na GitHubie, musisz kliknąć przycisk raw)
Komentarze

Hasło, które podasz umożliwi ponowne zalogowanie się i np. usunięcie komentarza, jest dobrowolne. Email jest szyfrowany i używany do wysyłania powiadomień o odpowiedziach do komentarzy oraz do pobierania awatara dzięki usłudze Gravatar.com.