Computer Keyboard - Głównie JavaScript

Głównie JavaScript

by

Programowanie Obiektowe w JavaScript

Dzisiaj przedstawię wam jak programować obiektowo w języku JavaScript.

Reklama Hostingu Atthost

Obiekty bezpośrednie

Najprostszym sposobem utworzenia nowego obiektu jest jego utworzenie „inline” czyli tzw. Object literal:

var jan = {
  age: 24,
  name: "Jan",
  lastname: "Kowalski"
  run: function() {
    console.log("I'm running");
  }
};

jest to przydatne jeśli potrzebujemy utworzyć tylko jedną instancję obiektu.

Funkcje jako konstruktory

Drugim ze sposobów utworzenia obiektu w języku JavaScript jest użycie funkcji jak konstruktora.

function Person(age) {
  this.age = function() {
    return age;
  };
  this.run = function() {
    console.log('running');
  };
}

Wewnątrz konstruktora mamy dostęp do specjalnej zmiennej this która tak jak w przypadku innych języków obiektowych daje dostęp do aktualnego obiektu.

Do utworzenia nowego obiektu korzystamy z operatora new.

var person = new Person(24);

Prototypy

Język JavaScript jest językiem prototypowym, nie ma w nich klas tak jak w przypadku języków takich jak Java czy C++. Prototyp określa obiekt po jakim dziedziczą obiekty utworzone za pomocą danego konstruktora.

function Person() {
  this.run = function() {
    console.log("I'm running");
  };
}
function Student() {
  this.study = function() {
    console.log("I'm studying");
  };
}
Student.prototype = new Person();
var student = new Student();
student.run();
student.study();

W powyższym przykładzie prototypem obiektów Student jest obiekt Person, dlatego instancje obiektu Student posiadają dostęp do metody run zdefiniowanej w obiekcie Person. Obiekty utworzone za pomocą konstruktora Student dziedziczą po obiekcie Person.

Jeśli nie chcesz aby wykonał się kod w konstruktorze Person, możesz utworzyć nowy obiekt bez konstruktora używając:

Student.prototype = Object.create(Person.prototype);

W obu przypadkach gdy zapytamy czy obiekt Student jest typu Person otrzymamy prawdę:

var student = new Student();
console.lot(student instanceof Student); // true
console.lot(student instanceof Person); // true

Prototypy tworzą łańcuch (ang. chain). W momencie odwołania do właściwości lub metody sprawdzane jest czy dana właściwość czy metoda dostępna jest w danym obiekcie, potem sprawdzany jest ciąg prototypów aż do obiektu Object, jeśli dana właściwość lub metoda nie zostanie znaleziona zwracana jest wartość undefined. W przypadku metody będzie to wyjątek że nie można wywołać funkcji która jest undefiend.

Do prototypu można także dodawać nowe metody:

Student.prototype.speak = function() {
  console.log("I'm speaking");
};

UWAGA: Z chwilą pisania tego artykułu istniał tylko jeden sposób definicji klas w JavaScript. Poprzez dziedziczenie prototypowe. W ES6 doszło nowe słowo kluczowe class, za pomocą którego istnieje możliwość tworzenie klas tak jak to jest realizowane w językach C++ lub Java. Z drobnymi różnicami jest to tylko cukier syntaktyczny dla mechanizmu prototypów.

źródło strony (aby zobaczyć kod na GitHubie, musisz kliknąć przycisk raw)
Komentarze

Hasło, które podasz umożliwi ponowne zalogowanie się i np. usunięcie komentarza, jest dobrowolne. Email jest szyfrowany i używany do wysyłania powiadomień o odpowiedziach do komentarzy oraz do pobierania awatara dzięki usłudze Gravatar.com.